WINELOVERS SELECTION HÁZIRENDJE ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Általános tájékoztatás

 1. Jelen dokumentum tartalmazza a Winelovers Selection kapcsolatos rendelkezéseket -különösen a vakkóstolóra jelentkezés, a fizetési feltétételek és módok, a vakkóstoló lebonyolítása, a vakkóstoló lemondása - valamint a Winelovers Selection és a résztvevő közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket; továbbá a résztvevő vakkóstolón való részvételének általános szerződési feltételeit.
 2. A Winelovers Selection vakkóstolóira történő jelentkezéssel a Résztvevő kijelenti, hogy a házirendet és hozzá kapcsolódó általános szerződési feltételeket megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti annak tartalmát.
 3. A jelentkezéssel a Résztvevő kijelenti, hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el a https://wineloversselection.hu/webcímen található adatvédelmi tájékoztatót.
 4. A vakkóstolókat a Trinety Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky utca 31. 1. em. 8/A.; Cg. 01-09-985552; adószám: 23938566-2-42, továbbiakban a szervező) szervezi. Elérhetőségeink:
  e-mail: info@winelovers.hu
  telefon: +36 70 427 7059
  web: https://wineloversselection.hu/
  iroda: Winelovers, 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 1/7 (kapucsengő: 31)
  Iroda ügyfélszolgálati nyitvatartási ideje: munkanapokon (szombati munkanapok kivételével) 9.00-17.00 óra között
 5. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. számú törvény 17/A.§-ban foglaltaknak való megfelelés érdekében a Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a fentebb megjelölt elérhetőségeken panaszt tehet a vakkóstolóok vonatkozásában. A Szervező munkatársai a panaszokat, bejelentéseket hivatkozott jogszabályban foglalt rendelkezésekkel összhangban kivizsgálják.
 6. 6./ A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25.§-val összhangban szervező székhelyén elhelyezte a vásárlók könyvét, melyben rögzített panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. számú törvény 17/A.§-val foglaltakkal összhangban kivizsgál.
 7. 7./ A Winelovers Selection vakkóstolóin a Résztvevők saját felelősségükre vehetnek részt. Kiskorú személyek az oktatáson kizárólag szülői felügyelettel vehetnek részt, továbbá alkoholos italt csak 18 éven felüliek fogyaszthatnak!


II. A vakkóstolókra történő jelentkezés

 1. A vakkóstolóokra történő jelentkezés történhet személyesen a Szervező Winelovers irodájában (1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 1/7, kapucsengő: 31) a fentebb megjelölt nyitvatartási időben, vagy a Winelovers Selection honlapján kialakított online felületen. A vakkóstolóokra történő online jelentkezés a Winelovers Selection honlapján lévő vakkóstolóhoz tartozó tájékoztató lapon található elektronikus felületen történik a vakkóstoló induló időpontjának kiválasztásával, a Résztvevő kapcsolati adatainak, valamint a fizetési és számlázási feltételeinek megadásával.
 2. A jelentkezés a szükséges adatok megadását, jelen dokumentum és esetleg más tájékoztatók elfogadását és a vakkóstoló tájékoztatóban feltüntetett díjának megfizetését követően a Winelovers a jelentkező által megadott email-címre megerősítő e-mailt küld. Amennyiben a visszaigazoló e-mailt a jelentkező technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Winelovers  azt a megadott email-címre a jelentkező erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi.
 3. Az online közösségi vásárlás esetén a vakkóstolóhoz külön egyedi azonosításra alkalmas visszaigazolás (a továbbiakban: voucher) tartozik, amely a vakkóstolóon való részvételre jogosít fel. Az igazolás olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Résztvevő kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Szervező az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

  Vakkóstolóra történő érvényes jelentkezés nélkül a vakkóstolóon jogosulatlan Résztvevő nem tartózkodhat.III. Fizetési feltételek és módok

 1. A vakkóstoló díját annak kezdetéig teljes mértékben meg kell fizetni a választott fizetési mód (készpénz, bankkártya, banki átutalás) szerint.
 2. Személyes ügyintézés a Winelovers irodájában (1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. I/7.) lehetséges a honlapon feltüntetett nyitvatartási időben, ahol készpénzes és bankkártyás fizetésre van lehetőség.
 3. A kiválasztott vakkóstolóra történő jelentkezést követően a Szervező e-mailben megküldi az átutaláshoz szükséges adatokat. Az összeg beérkezését követően válik a vakkóstolóra történő jelentkezés véglegessé, amelynek megtörténtét a Winelovers  e-mailben közölt tájékoztatással megerősíti. A vakkóstolóok árának részletfizetésére nincs lehetőség.
 4. A Winelovers Selection online felületén keresztül lehetőség van bankkártyás fizetésre, amelynek biztonságáról az OTP Bank gondoskodik. A fizetés során elfogadott kártyatípusok: MasterCard, Maestro, VISA, American Express.
 5. A vakkóstolói díjakhoz kapcsolódó bankszámlaszámok:
  Bankszámlaszám: 11706023-20016997 (OTP Bank Nyrt.)
  IBAN: HU19 1170 6023 2001 6997 0000 0000
  BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
 6. A vakkóstoló díjáról a Szervező a megadott adatokkal számlát állít ki.


 7. IV. A vakkóstoló halasztása, a vakkóstoló lemondása, a fel nem használt vakkóstolóok, az ajándék vakkóstolóok

 8. A vakkóstoló halasztására a Szervező kizárólag egyszeri lehetőséget biztosít és kizárólag a soron következő vakkóstoló időpontjára. A vakkóstoló halasztására a vakkóstoló napját megelőző 15 (tizenöt) munkanapig írásban a Szervező elérhetőségeire (e-mail cím, iroda címe) közölten van lehetőség. Amennyiben a Résztvevő a vakkóstoló időpontját második alkalommal kívánja halasztani, illetőleg a jelzett határidőt elmulasztja úgy Szervező új vakkóstoló-időpontot részére biztosítani nem köteles, a vakkóstoló díját részére visszafizetni nem köteles.
 9. A vakkóstoló díjmentes lemondására a vakkóstoló napját megelőző 15 (tizenöt) munkanapig írásban a Szervező elérhetőségeire (e-mail cím, iroda címe) közölten van lehetőség. Amennyiben a Résztvevő a fentebb jelzett határidőt elmulasztja, úgy Szervező új vakkóstoló-időpontot részére biztosítani nem köteles, a vakkóstoló díját részére visszafizetni nem köteles.
 10. A Szervező elérhetőségeire írásban (e-mail cím, iroda címe) közölten a vakkóstoló napját megelőző 7 (hét) munkanapig történő lemondás esetén a lemondás díja a vakkóstolói díj 50%-a, amelyet a Szervező akként érvényesít, hogy a lemondás díját a vakkóstolóra befizetett összegbe beszámítja és a jelentkezően a fennmaradó összeget visszafizeti a lemondástól számított 15 (tizenöt) munkanapon belül.
 11. A Szervező elérhetőségeire írásban (e-mailcím, iroda címe) közölten a vakkóstoló napját megelőző 7 (hét) munkanapon túl jelzett lemondás esetén a lemondás díja a vakkóstolói díj 100%-a, amelyet a Winelovers akként érvényesít, hogy a lemondás díját a vakkóstolóra befizetett összegbe beszámítja.
 12. A fel nem használt vakkóstolóok árát a Szervezőnek nem áll módjában visszatéríteni. A vakkóstolóok nem névre szólók, szabadon átruházhatók. A Résztvevő köteles az átruházásról a Szervező vagy a Winelovers munkatársai részére minden tájékoztatást adni legkésőbb a vakkóstoló megkezdésekor. A vakkóstoló átruházásnak esetén a vakkóstolón történő részvétel jogát megszerző félre is kötelezően alkalmazandóak jelen dokumentum rendelkezései. A tájékoztatás elmaradásából vagy késedelméből eredő kárért a felelősség az átruházót terheli.


V. A vakkóstolóokon történő részvétellel összefüggő szabályok

Magatartás
 1. A Winelovers Selection vakkóstolóin mindenki saját felelősségére vehet részt. A vakkóstolón a Résztvevők kötelesek betartani a jogszabályokat, az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat, a vonatkozó általános szerződési feltételeket, a jelen dokumentumban és az egyes vakkóstolóokra vonatkozóan esetileg meghatározott speciális szabályok betartását.
 2. Fentiek érdekében a Szervező kifejezetten kéri, hogy a vakkóstolókon a Részvevők kerüljék különösen a hangoskodást, a nem kívánt fizikai kontaktust, mindenfajta offenzív magatartást, valamint ügyeljenek a tisztaságra, a helyszínre és a résztvevőre. A vakkóstolón a Résztvevő köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
 3. A vakkóstolón, vagy az ott található berendezési és felszerelési tárgyakban okozott károkért a Résztvevők kártérítési felelősséggel tartoznak.
 4. A vakkóstolókon Résztvevők tudomásul veszik, hogy kötelesek a Szervező és a Winelovers munkatársai által közölt utasításokat, esetleges korlátozásokat, figyelmeztetéseket figyelembe venni és követni. A Szervező és a Winelovers munkatársai jogosultak eljárni a jelen dokumentum, illetve általában a jogszerű magatartás betartása érdekében; a vakkóstolón a Résztvevők az ő felszólításukra kötelesek a jelen dokumentumban, illetve jogszabályba ütköző magatartásukkal haladéktalanul felhagyni. A vakkóstolón résztvevőket zavaró viselkedés esetén az illető személy a helyszínről eltávolítható, a magatartása miatt kiesett vakkóstolói időszak anyagi ellentételezésére nem tarthat igényt. A vakkóstolón a Résztvevő köteles a Szervező által megbízott biztonsági szolgálat munkatársaival együttműködni. A megbízott biztonsági szolgálat tevékenységéért a Szervező közvetlen felelősséggel nem tartozik, a Szervező és a megbízott biztonsági szolgálatnak jogviszonyára a köztük lévő szerződésben foglaltak alkalmazandóak. Amennyiben a jelen dokumentumban foglaltak megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.
 5. Legkésőbb a vakkóstoló meghirdetett zárási időpontjában el kell hagyni a helyszínt. A Winelovers munkatársai erre a Résztvevőket figyelmeztetik – aki a kérésnek nem tesz eleget, a helyszínről eltávolítható.
 6. A vakkóstoló során engedély nélkül tilos mindenféle gazdasági, kereskedelmi-, vagy reklámtevékenység folytatása. A vakkóstoló során nem folytatható politikai vagy hasonló jellegű szervező tevékenység.


Öltözék

 1. A Winelovers Selection vakkóstolóin történő részvétel az alkalomhoz illő öltözékben lehetséges. A dress code: business casual. Amennyiben valaki nem megfelelő öltözetben érkezik a vakkóstolóra, úgy a Szervező megtagadhatja a vakkóstolóra történő belépést, illetve felszólíthatják a helyszín elhagyására. A vakkóstolóra illegális bódítószerek hatása alatt álló, valamint hiányos öltözetű személy belépése tilos.


Pohár

 1. A vakkóstolóokon a Szervező által biztosított poharakkal történik a kóstolás.


Behozatali korlátok, egyéb rendelkezések

 1. A Szervező a vakkóstolók területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza, így különösen tilos kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt; továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A vakkóstolóokra alkoholtartalmú italt behozni a Résztvevőknek kizárólag a Szervező előzetes kifejezett engedélyével lehetséges. A vakkóstolóokra házi kedvenceket (kivéve: vakvezető, terápiás kutya) bevinni tilos. Kivételes esetben kis testű házikedvenc a Szervező előzetes hozzájárulásával behozható a vakkóstolóra. Amennyiben vakvezető/terápiás kutyával kíván a vakkóstolón megjelenni úgy kérjük, vegye fel a vakkóstolót megelőzően a kapcsolatot a Szervezővel!
 2. A vakkóstolóokon tilos a dohányzás, valamint az elektronikus cigaretta vagy dohányzást imitáló elektronikus eszköz használata. Tilos az épületekbe és a környékére tűz- és robbanásveszélyes anyagot hozni.
 3. Szemetelni tilos. Hulladék csak a kihelyezett hulladéktárolókban helyezhető el.
 4. Kérjük, legyen tekintettel másokra! Az oktatás során halkítsa le a mobiltelefonját, és beszélgetésével ne zavarja a vakkóstoló többi résztvevőjét.


Fotó és videófelvétel

 1. A Winelovers Selection vakkóstolón kép-, hang-, illetve videofelvételek készülhetnek, amelyeken bármely Résztvevő feltűnhet. A Résztvevő a vakkóstolón történő részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Résztvevő tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező a Résztvevő relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a vakkóstoló népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, - ideértve azt az esetet is, ha a Szervező a Résztvevő más résztvevők által készített felvételt hasznosít vagy használ fel, - anélkül, hogy a résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Résztvevő jogosult a vakkóstolón hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplőket beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más résztvevők az előzőekben írtakat megszegik.


Talált tárgyak

 1. A vakkóstolóra hozott értéktárgyakért a Szervező nem vállal felelősséget.  A talált tárgyakat a Winelovers irodájában lehet leadni, az elveszett tárgyakat kérjük itt keresni. A talált tárgyakat a vakkóstoló napját követő hetedik napig 17.00 óráig a Winelovers irodájában (1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 1/7.) lehet átvenni az elérhetőségeknél meghatározott nyitvatartási időben.VI. A vakkóstolómal kapcsolatos szervezői változtatások

 1. A vakkóstoló helyszínének, idejének, a kóstolható italok listájának változásának jogát a Szervező fenntartja.
 2. Amennyiben a Szervező a vakkóstoló lemondásáról határoz, úgy előzetes tájékoztatás szerint a megfizetett vakkóstolói díjakat visszatérítik, vagy biztosítják, hogy azokat másik vakkóstolóra lehessen felhasználni.
 3. A Résztvevő fentiekkel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a vakkóstolóokon olyan termékek és szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem a Szervező vagy közreműködői, hanem más szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Résztvevő és a szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen termékekkel és szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Szervező általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a szerződéses partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A szerződéses partnerek által nyújtott szolgáltatásokat és termékeket a Résztvevő kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a szerződéses partnerek által biztosított szolgáltatások és termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.


VII. Védjegyek és szerzői jogok

 1. A Winelovers weboldalain, az online és offline médiában, valamint a vakkóstoló során megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok (különösen, de nem kizárólagosan: Szervező által a Résztvevők részére rendelkezésére bocsátott kiadványok, tananyagok stb.) a Szervező, közreműködői, illetve a szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket, átadott anyagokat, információkat a Szervező, közreműködői, illetve a szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Résztvevők és bármely harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A Résztvevők a részükre rendelkezésre bocsátott anyagokat kizárólag saját tanulási céllal használhatják fel.

 2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szervezőt, közreműködőit, illetve a szerződéses partnereit illetik meg.VIII. Panaszkezelés

 1. A Résztvevők elsődlegesen jelen házirend I. 5. és I. 6. pontjával foglaltakkal összhangban élhetnek közvetlenül panasszal a Szervező felé, mely panaszokat a Szervező jelzett pontokban hivatkozott eljárásrend szerint kivizsgál.

 2. Másodsorban amennyiben bármely vakkóstoló vonatkozásában a Résztvevőnek panasza merül fel, úgy azt a Résztvevő postai úton a Winelovers postai címére vagy azinfo@winelovers.hu e-mail címre küldheti el.
 3. A Szervező a panasz beérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül kivizsgálja azt, s a Résztvevő részére választ küld.
 4. Amennyiben a Résztvevő a választ nem találja kielégítőnek, úgy a Szervezővel további egyeztetéseket folytathat, illetőleg az illetékes fogyasztóvédelmi szervhez fordulhat.


IX. Záró rendelkezések

 1. Jelen dokumentum határozatlan időtartamra szól és annak személyi hatálya kiterjed a Szervezőre, valamint a vakkóstolón Résztvevőkre, illetőleg a vakkóstolóokon jogosulatlanul Résztvevőkre is. A szervező és a közreműködők, szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.
 2. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező a jelen dokumentumot jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a vakkóstolóok mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, változása indokolja. A dokumentum módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt dokumentum tartalmához viszonyítva. A módosítások a Szervező által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, ezen időponttól kezdődő 14 (tizennégy) napig a Résztvevő jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a vakkóstolón történő részvételt még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Résztvevőt, ha a módosítás kizárólag a Résztvevőre nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz vagy ha a vouchert a módosítás közzétételekor már átruházta harmadik személy részére. Ez utóbbi esetben az elállás joga a mindenkori vocherbirtokost illeti meg, kivéve, ha a módosítás kizárólag a Résztvevőre nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. A Szervező javasolja a jelen dokumentum változásainak figyelemmel követését.
 3. A Szervező a jogviszonyt adott vakkóstoló vonatkozásában jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Résztvevő a jelen dokumentum bármely rendelkezését megszegi. Ilyen esetben a Résztvevő jogosultságát/vocherét a Szervező érvénytelenítheti, és a Résztvevő a vakkóstolóról köteles távozni. A jogosulatlan Résztvevő a vakkóstolón egyáltalán nem tartózkodhat, és a Szervező felszólítására köteles azt haladéktalanul elhagyni.
 4. A Szervező az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Résztvevővel, valamint a jogosulatlan Résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (adott vakkóstoló végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott vakkóstoló) vagy teljeskörű (a Szervező által szervezett összes vakkóstolón) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a Szervező jogosult a vakkóstolóokon történő részvétel jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Résztvevő az eltiltás hatálya alatt látogatja valamelyik vakkóstolót, vagy annak lejártát követően a Szervező által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a vakkóstolót a Szervező felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.
 5. A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Résztvevőt jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A vakkóstoló ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.
 6. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, járvány, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szervező hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Szervező nem tartozik felelősséggel a Résztvevő felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott vakkóstolóra, mint egészre, valamint annak részeire is.
 7. Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a COVID19 járvány, a COVID19 vírus terjedése, ezen eseményekkel kapcsolatban megszülető bármely jogszabályok, kormányzati rendelkezések hatályba lépése kifejezetten vis maior eseménynek minősülnek, s jelen szabályzat 50. pontja alkalmazandó ezen események vonatkozásában. A mindenkor hatályos járványügyi intézkedések a Szervezőkre, a Résztvevőre és a vakkóstolóok lebonyolítására is kötelezőek. A COVID19 járvánnyal kapcsolatosan a Szervező a honlapján teszi közzé aktuális tájékoztatásait, melyek jelen szabályzat részét képezik.
 8. A Szervező jogosult alvállalkozókat és közreműködőket igénybe venni.
 9. A Szervező Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen házirendre és ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

  Eredményes vakkóstolókat kívánunk!

  Winelovers csapataX. Járványügyi speciális kiegészítő rendelkezések

 1. A járványügyi készültség bevezetéséről szóló jogszabályi rendelkezések értelmében a fertőzések folyamatosan növekvő száma miatt, a Winelovers munkatársai, oktatói és a vakkóstolóok résztvevői egészségének védelme érdekében a járványügyi készültség időszaka alatt a Szervező számít a Résztvevők együttműködésére.
 2. Kérjük, hogy a szükséges, minimum másfél méteres távolságot, valamint a kézfertőtlenítésre és a maszkviselésre vonatkozó szabályokat minden esetben tartsák be, és kövessék a Winelovers munkatársai, illetve az oktatók kéréseit!   
 3. Az – akár beltéri, akár kültéri – vakkóstolóokon kizárólag betegség tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy vehet részt. A Résztvevők testhőmérsékletét a Winelovers munkatársai ellenőrizhetik; az érintettek ennek tűrésére kötelesek. 
  A Winelovers munkatársa a részvételt megtilthatja, illetve a Résztvevő a Winelovers munkatársa felszólítására köteles a vakkóstoló helyszínét, elhagyni, amennyiben:
  (i)    a Résztvevő testhőmérséklete az egészséges értéket (37,4°C) meghaladja, vagy
  (ii)    rajta betegség tünetei (orrfolyás, köhögés stb.) észlelhetőek, vagy 
  (iii)    nem járul hozzá testhőmérséklete méréséhez, vagy 
  (iv)    nem adja meg a kontaktkövetéshez szükséges adatait.
 4. Az elhelyezett kézfertőtlenítő berendezéseket a Résztvevők minden esetben kötelesek használni.
 5. A vakkóstolón az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, valamint egymástól másfél méteres távolság betartása kötelező.
 6. A Szervező a látogatóktól a kontaktkövetés érdekében elkért és rögzített adatokat az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és a magyar adatvédelmi szabályok betartásával kezeli.
  Az adatkezelés célja: a népegészségügy területén fennálló alapvető közérdekre tekintettel a COVID-19 koronavírus okozta humánjárvány megelőzése, illetve terjedésének korlátozása, az ennek érdekében szükséges intézkedésekhez elengedhetetlen adatok bekérése (megelőző egészségügyi, illetve munkahelyi egészségügyi cél). A Szervező a Résztvevő adatait a járványügyi készültség, valamint a járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések megszűnését követő 60 napig kezelheti. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Winelovers Selection weboldalán hozzáférhető.

Winelovers közösség

Kövess minket a Facebookon